Chinese Canadian Artists Federation in Vancouver

潘藩出生於中國廣東,二零零一年移居温哥華。擅花鳥水墨畫。爲王個簃先生再傳弟子,曾從劉昌朝先生學習。藝術理論及鑑賞得嶺南名士王昌帎先生指點。作品曾参加重要展出,並廣受好評多爲私人收藏。爲温哥華華人藝術家協會理事。